Jak úspěšně projít studiem?

Za celé studium potřebujete získat 120 kreditů, prokázat znalost angličtiny na úrovni alespoň C1 a napsat diplomovou práci. Pak se můžete přihlásit ke státnicím a po jejich úspěšném zvládnutí se těšit na promoci.

120 kreditů

Kredity můžete získat za úspěšné ukončení předmětů nebo za absolvování zahraničních studijních pobytů nebo stáží.

54 kreditů musíte získat absolvováním povinných předmětů. Ty představují základ programu a také podstatnou část státnicových otázek.

66 a více kreditů potom získáte pomocí "povinně volitelných předmětů", tedy všech ostatních, které jsou pro program MVEB vypsány v šabloně. Sem se počítají i předměty, pomocí kterých vám budou započítány kredity za zahraniční studijní pobyty (FSS410 Zahraniční výjezd) nebo stáží (FSS490 Zahraniční pracovní pobyt a MEBn5900 Stáž).

Až 12 kreditů také můžete získat pomocí "volitelných předmětů". To jsou předměty, které jednotlivé fakulty a programy nabízejí všem studentům univerzity.

 

Znalost angličtiny

K prokázání zvládnutí angličtiny potřebujete úspěšně splnit alespoň jeden předmět vyučovaný v angličtině. Na výběr jich je spoustu - MVEB sdílí polovinu povinně volitelných předmětů s anglicky vyučovaným programem Energy Security Studies.

Dále musíte získat 4 kredity za absolvování celofakultních jazykových kurzů zaměřených na akademické psaní a prezentační dovednosti (CJVA401 a CJVA402). Tyto kredity se vám započítají do celkové sumy povinně volitelných předmětů získaných během studia.

Jestliže máte certifikát, že angličtinu zvládáte alespoň na úrovni C1, můžete si jej místo absolvování celofakultních předmětů nechat uznat. Více informací najdete v aktuální šabloně (imatrikulační ročník 2019/2020 a novější, ročník 2018/2019 a dřívější).

Diplomová práce

Téma diplomové práce si zadáváte v předposledním semestru studia a prakticky až do státnic se věnujete psaní. Rozsah práce je 9 000 slov včetně seznamu literatury (abstrakt a přílohy se nezapočítávají). Všechny podstatné informace najdete v sekci Diplomová práce.

Za úspěšné dokončení diplomové práce získáte 14 kreditů, které vám uznáme v rámci povinného předmětu MEBn4500 Diplomový seminář. Předmět si proto zapisujte v semestru, kdy plánujte práci dopsat a studium dokončit.

Státní zkouška

Státní zkouška probíhá zároveň s obhajobou diplomové práce. Probíhá formou diskuse mezi vámi a námi nad třemi otázkami, které si vylosujete ze státnicových okruhů.

Vše potřebné k průběhu státnic, tematické okruhy a několik užitečných tipů najdete v sekci Státní zkouška.

Jak nakombinovat předměty?

 • I. a II. semestr
  • Předměty zaměřené na praktické fungování energetiky: environmentální a technicko-ekonomické aspekty.
  • Geograficky vymezené předměty: USA, Rusko.
  • Intenzivní předměty doplňující kontextuální znalost: ekonomie, právo, aktuální trendy.
  • Praxe a stáže.
 • II. a III. semestr
  • Předměty zaměřené na analytické postupy a interpretace: metodologie, teorie.
  • Předměty zaměřené na Evropskou unii.
  • Další kontextuální předměty.
  • Zahraniční studijní pobyt.
  • Výběr tématu diplomové práce (ve vazbě na předmět MEBn4003 Metodologie sociálních věd).
 • III. a IV. semestr
  • Další kontextuální předměty.
  • Zahraniční studijní pobyt, praxe a stáže s případnou vazbou na psaní diplomové práce.
  • Psaní diplomové práce.

Doporučený studijní plán

Protože nové studenty přijímáme dvakrát ročně, máme i dva doporučené studijní plány. Jeden začíná podzimním semestrem, druhý jarním.

Studijní plány jsou doporučené. Představují cesty, které vám nejlépe umožní propojovat získané znalosti a dovednosti a ze studia si odnést co nejvíce. Pokud vám však lépe vyhovuje jiná cesta, nebo musíte postup studiem přizpůsobit studijním pobytům a stážím, zvolte si předměty v jiném pořadí. 

Studijní plány obsahují pouze předměty tvořící jádro programu, každý semestr však nabízíme ve spolupráci s jinými studijními programy i řadu dalších, které by se vám mohly hodit. Kromě studijního plánu si proto při zápisu předmětů vždy zkontrolujte aktuální šablonu (imatrikulační ročník 2019/2020 a novější, ročník 2018/2019 a dřívější), ať o něco nepřijdete.

Začínám studovat na podzim

Semestr

Povinné předměty

Volitelné předměty

I. Podzim

MVZn4003 Úvod do kvantitativních metod*

MEBn5011 Energetická bezpečnost USA

MEBn5015 Environmentální aspekty energetiky

MEBn5016 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I

MEBn5035 Introduction to Economics

HMV425 Mezinárodní finanční instituce

II. Jaro

MEBn4002 Energetická bezpečnost a geopolitika

MEBn4003 Metodologie sociálních věd

MEBn5012 Technicko-ekonomické aspekty energetiky II

MEBn5025 Vnější dimenze energetické politiky EU

MEBn5032 Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy

MEBn5014 Energetick0 politiky v Asii

MEBn5038 Energy Law

MEBn5042 Economics of Energy Corporations II.

HMV422 Mezinárodní obchodní režim

III. Podzim

MEBn4001 Bezpečnost: teorie a koncepty

MEBn4004 Energetická politika EU

MEBn5034 Social network analysis

MEBn5033 Introduction to quantitative data analysis

MEBn5039 Economics of Energy Corporations I.

IV. Jaro

MEBn4500 Diplomový seminář

MEBn4005 Energetická bezpečnost ČR

MEBn5902 Firemní praxe – energetická bezpečnost

MEBn5040 Contemporary Trends I.

MEBn5041 Contemporary Trends II.

* Pouze pro imatrikulační ročník 2019/2020 a novější

Začínám studovat na jaře

Semestr

Povinné předměty

Volitelné předměty

I. Jaro

MEBn4005 Energetická bezpečnost ČR

MEBn4002 Energetická bezpečnost a geopolitika

MEBn5012 Technicko-ekonomické aspekty energetiky II

MEBn5014 Energetické politiky v Asii

MEBn5032 Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy

HMV422 Mezinárodní obchodní režim

II. Podzim

MEBn4001 Bezpečnost: teorie a koncepty

MEBn4004 Energetická politika EU

MVZn4003 Úvod do kvantitativních metod*

MEBn5033 Introduction to quantitative data analysis

MEBn5034 Social network analysis

MEBn5035 Introduction to Economics

HMV425 Mezinárodní finanční instituce

III. Jaro

MEBn4003 Metodologie sociálních věd

MEBn5902 Firemní praxe – energetická bezpečnost

MEBn5025 Vnější dimenze energetické politiky EU

MEBn5038 Energy Law

MEBn5040 Contemporary Trends I.

MEBn5041 Contemporary Trends II.

MEBn5042 Economics of Energy Corporations II.

IV. Podzim

MEBn4500 Diplomový seminář

MEBn5015 Environmentální aspekty energetiky

MEBn5016 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I

MEBn5011 Energetická bezpečnost USA

MEBn5039 Economics of Energy Corporations I.

* Pouze pro imatrikulační ročník 2019/2020 a novější

Studijní a zkušební řád

Kolikrát můžu opakovat předmět? Jak se zapsat do studia? Kolik musím získat kreditů pro postup do dalšího semestru? Jaká pravidla musí vyučující dodržovat při hodnocení studentů? To vše a mnoho dalšího zjistíte ze Studijního a zkušebního řádu MUNI.